Програма 2023

Приоритет и акцент през 2023 година ще бъде Рака на гърдата. Обучителни модули със сертификати, Критерии за сертифициране на центрове и специалисти. Обособявеане на “Brest Units”- критерии за обвързаност на екипите от мултидисциплинарния Екип. Програми по Европейския антираков план.

1. Допълване на информационната електронна платформа с целите, активностите и участниците от страна на експертите /secf.bg/. Акцент – изграждане на онлайн Онкологични Бордове за „Второ Мнение“ и свързаност на Екипите от мултидисциплинарния екип от цялата страна.

 • Регистриране на лекари специалисти от цялата страна в платформaта на Фондацията / secf.bg /.
 • Информация за видовете рак и тяхното лечение;
 • Информация за лечебните заведения и специалистите, които работят по най-новите медицински стандарти и протоколи;
 • Информация за обучителните и лекционни модули които провежда Фондацията;
 • Кампании за профилактика и лечение на рака;

2. Привличане на международни специалисти за лекции със специалисти по: хирургия, медицинска онкология, лъчелечение, ОПЛ.

3. Медийно отразяване на събитията, провеждани от Фондацията. Тематични дискусии с лекари специалисти, включително телевизия, радио, електронни медии, списания и вестници.

Теми на предаванията и публикациите:

 • Цели на Фондацията;
 • Ранна диагностика на рака;
 • Мултидисциплинарност на лечението;
 • Психология и емоция при лечението на рака;
 • Поговори със специалистите;
 • Качество на живот и онкологично лечение;
 • Къде да отидем, когато се постави диагнозата рак.
 • План за борба с рака в Република България 2030

4.   Изготвяне на рекламни банери, постери, брошури с информационна, обучителна и образователна цел и насоченост към пациенти и лекари.

5. Провеждане на тематични обучителни модули със специалисти (и с международно участие) по диагностика, лечение и профилактика на Рака на гърдата с насоченост към определени групи специалности:

 • ОПЛ – Ранна диагностика и профилактика;
 • Хирурзи, гинеколози, гръдни хирурзи, пластични хирурзи,  – Кор биопсиятяа първа стъпка в диагнозата на рака на гърдата. Ролята на мултидисциплинарния екип – операция или неоадювантно лечение;
 • Лекарствено лечение на рак на гърдата. Ролята на пероралните и субкутанните форми на онкологично лечение. Имунотерапия – нови възможности;
 • Радиохирургия – Лъчетерапия в комплексното лечение при рака на млечната жлеза;
 • Специалисти по физикална и рехабилитационна медицина – Възможности при лечение и рехабилитация на онкоболни;
 • Психолози – Психоемоционални промени в пациента при онкологичното лечение – психологическа умора;
 • Специалисти по здравни грижи – Грижи при онкоболни;
 • Кинезитерапевти – Роля на кинезитерапията за качеството на живот при пациенти с рак.

6. Изготвяне на критериите за сертифициране на „Breast Units” центрове в България. Изготвяне на протоколи за сертификация и програми за кандидатстване по Европейския антираков План.
Работни срещи на Мултидисциплинарния Екип:

 • Месец февруари 2023
 • Месец юни 2023
 • Месец Октомври 2023

7. Участие в национални и международни конгреси, форуми и семинари на различните специалисти със статии и проучвания в областта.
8. Организиране на кръгли маси с водещи специалисти – експерти на медицинските дружества /хирурзи, патолози, медицинска онкология, лъчетерапевти, гръдни хирурзи, пластични хирурзи специалисти по образна диагностика и др./. Актуализиране на стандартите за лечение.

 • Месец май 2023 - Мултидисципплинарен Борд при рак на гърдата- Хирурзи, Онколози, Патолози, Лъчетерапевти, Физиотерапевти

9. Обучителни модули със сертифициране
При рак на гърдата- модули с 10-15 участника;

 • м. февруари 2023 - София, „Кор биопсия под ехографски контрол“
 • м. април 2023 - София - „Ехографска диагностика + Доплер при рака на гърдата“
 • м. юни 2023 - София - „Кор биопсия под ехографски контрол“
 • м. юли 2023 - София - „Ехографска диагностика + Доплер при рака на гърдата“
 • м. октомври 2023 - София - „Кор биопсия под ехографски контрол“
 • м. ноември 2023 - София - „Кор и вакум асистирана биопсия под ехографски контрол“

9. Изготвяне и приемане на програми за кандидатстване по Европейския антираков план - срок постоянен 2023.
10. Прескоференция за решенията и програмите които Фондацията ще внесе в НЗОК, МЗ, Български лекарски съюз и специализираните дружества за промени в Клинични пътеки и Медицински стандарти за лечение. - м. декември 2023 г.

Програма за 2022

Програма за 2021

Програма за 2020

Програма за 2019